Namazın haqqı nədir? İmam Səccaddan (ə) hədis

əbudun dərgahına gəlməkdir. Namazda sən Onunla üzbəüz dayanarsan. O zaman ki, bu həqiqəti dərk etdin, namazda layiqincəsinə dayan. O kəsin dayanmağı kimi ki, istəyir və qorxur, ümidvardır, məzlum və nalə edəndir, Allahı böyük hesab edər ...

Ardını oxu

Allah Taala (c.c) Hz Musaya (ə) qövmü üçün ev tikilişində hansı məsələni əmr etdi?!

"Musaya və qardaşına: "Camaatınız üçün Misirdə evlər tikdirib onları qiblə (namazgah) edin, namaz qılın və mö’minləri (zəfərlə, Cənnətlə) müjdələyin!" - deyə vəhy etdik”("Yunus”, 87.).

Ardını oxu

Gecəni sübhə qədər namaz qılanlar - haqda Ayə və hədislər!

Həzrət Peyğəmbər (s) gecə namazını möminlərin izzəti sayaraq buyurur: شرف المومن قيامه بالليل و عزه استغنائه عن الناس "Möminin şərəfi gecə yuxudan durub namaz qılmaq, izzəti isə başqalarından ehtiyacsız olmaqdadır”("Bihar əl-ənvar”, c. 77, səh. 120.) Həzrət Əli (ə) isə buyurur: من کثر في ليله نومه فاته من العمل ما لا يستدرکه في يومه "Gecəni çox yatan şəxs (yəni gecə namazı qılmasa), elə əməlləri itirmiş olur ki, onları gündüz əldə edə bilməz”("Ğürər əl-hikəm”, hədis. 289.).

Ardını oxu

Namaz nə vaxt qara üzlə qayıdar? Nə vaxt ruzi vasitəsi olar?

Hədislərin birində oxuyuruq: "O zaman ki, namaz vaxtında qılınmaz, diqqətsiz qılınar, qara üzlə insana tərəf qayıdar. Deyər: "Məni zay etmisən, Allah da səni zay etsin”. Əgər vaxtında iqamə edilərsə, insan üçün dua edər və deyər: "Necə ki, məni hifz etmisən, mənə ehtiram göstərmisən, Allah da səni hifz etsin”. İmam Əli (ə) buyurur: "O kəs ki, namaz yerində əyləşər, Allahı zikr etməklə məşğul olar, Allah ona mələyi hakim edər ki, ona deyər: "Ey namazqılan ki, dua etməklə məşğulsan!

Ardını oxu

Məsumların hədislərində Həmişə dəstəmazlı olmağın bərəkətləri hansı nələr buyurulmuşdur?!

Həmişə dəstəmazlı olmaq – elə bir İlahi tövfiqdir ki, ardınca çoxlu xeyirlər gətirər. Bu xeyirlər ilə tanış olaq: 1. Bütün bədənin pak olar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim dəstəmaz alan zaman Allahın zikrini deyərsə, bütün bədəni pak olar”. 2. Günahları yuyular. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O zaman ki, namazqılan dəstəmaz alar, ardınca təsirləri və bərəkətləri olar. O zaman ki, üzünü yuyar – günahın təsirləri üzündən gedər. O zaman ki, əllərini yuyar – əli vasitəsilə etdiyi günahlar aradan gedər. O zaman ki, başına məsh çəkər – başı vasitəsilə yerinə yetirdiyi günahlar məhv olar. O zaman ki, ayaqlarına məsh çəkər – ayaqları vasitəsilə etdiyi günahlar aradan gedər”...

Ardını oxu

Namaza etinasızlıq haqda məsumlardan hədislər...

Həzrət Peyğəmbər (s) nəql edir ki, insan namaz zamanı Allahdan qeyrisini düşündükdə Allah ona buyurur: "Kimi düşünürsən? Məndən savay tanrı tanıyırsanmı? Məndən savay səni qoruyan varmı? Yoxsa qəlbini məndən başqa bir bağışlayana bağlamısan? Bağışlayanların bağışlayanı mənəm... Əgər məni düşünsən, mən və mələklərim səni düşünərik...

Ardını oxu

Hədislərə əsasən 7 dəstənin namazı qəbul olunmaz!

RƏDD OLUNAN NAMAZLAR Dediyimiz kimi, hansısa bir düzgün əməlin qəbul olmaması mümkündür. Müştərisiz mal kimi! Hədislərdə bə’zi şəxslərin namazlarının dəyərsiz olduğu və qəbul edilmədiyi bildirilir.Bir neçə nümunəyə işarə edək: 1. Etinasızlar İmam Sadiq (ə) buyurur: "Cəmiyyətin yoxsullarına e’tina göstərməyənlərin namazı qəbul deyil. 2. Haramxorlar Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Haramxorların namazı çınqıl üzərində tikilmiş bina kimidir...

Ardını oxu

Allah-Taala (c.c) Hz Musaya (ə) buyurdu: Bu əməllər Mənim razılığıma səbəb olar?!

Аllаh Musаyа (ә) buyurdu: İndiyә qәdәr хаlis bir әmәl еtmisәn? Dеdi: Bәli, nаmаz qılmışаm, оruc tutmuşаm vә zikr еtmişәm. Аllаh-tәаlа buyurdu: Nаmаzın Sirаt körpüsündәn kеçmәyin üçün bir vаsitәdir. Оrucun cәhәnnәm аtәşi üçün qаlхаndır. Zikrin isә cәnnәtdә dәrәcәni аrtırаndır. Hәzrәt Musа (ә) аğlаdı vә dеdi: İlаhi! Mnә еlә bir iş öyrәt ki, yаlnız sәnin üçün оlsun. Buyurdu: Mәzlumа kömәk еtmisәn...

Ardını oxu

İmam Cəfər Sadiq (ə.) Səhabəsi HƏMMADA Namazı hansı şəri və mənəvi qaydada qılmağı öyrətdi?!

İmam Cəfər Sadiqin (ə.) Həmmad adındakı bir yaxın dostu rəvayət etmişdir ki: "Bir gün İmam Sadiq (ə.): "Mənə ey Həmmad, düzgün tərtibi ilə namaz qıla bilirsənmi?” –deyə soruşdu. Mən: "Ey Ağam, Harizin namaz haqqındakı kitabını əzbər bilirəm”-dedim. İmam (ə.): "Xeyr, belə olmaz; Qalx namaz qıl, baxaq”-deyə buyurdu. Həmmad deyir: Bu zaman, mən qalxıb, İmamın qarşısında qibləyə yönəldim və namaza başlayıb ruku və səcdələri yerinə yetirdim. İmam (ə.), mənim namaz qılmağımı seyr etdikdən sonra belə buyurdu: "Ey Həmmad, gözəl namaz qıla bilmirsən. Sizlərdən biri altmış və ya yetmiş yaşına çatdığı halda,...

Ardını oxu

İmam Əli (ə) namaz qılarkən özünü Haqq Təala (c.c) qarşısında necə hiss edərdi?!

İlahi əmanət yükünü daşımaq bəşər üçün ən böyük iftixardır. Şair deyir: Səma götürmədi bu əmanəti, İnsana yazdılar bu ləyaqəti. Həzrət Əli (ə) Siffeyn döyüşündə günəşi izləyir, arabir səmaya baxırdı. İbn Abbas bu işin səbəbini soruşdu. O həzrət buyurdu: "İstəmirəm ki, ilkin vaxtın namazını əldən çıxaram.” İbn Abbas dedi: "İndi?” Həzrət (ə) buyurdu: Bəli! ("Səfinətul-bihar”, 2-ci cild, səh.44) Bəli! Balıqlar üzməkdən yorulmadığı kimi ilahi övliyalar da ibadət və namazdan yorulmur, əksinə, hər ibadətdən sonra Allah dərgahında bəndəlik üçün daha da həvəslənirlər.

Ardını oxu

Qurani-Kərimin məntiqi ilə, bu 4 yerdə bəndə Allahı xüsusən yada salmalıdır!

Musa ibni İmran (ə) Allahla münacat edirdi, dərgahında buyurdu: “Allahım, məndən uzaqsansa, Səni çağırım. Yaxınsansa, Səninlə münacat edim?”. Allah Təala vəhy göndərir: “Ey Musa! Mən o kəsin yoldaşıyam ki, Məni yada salar və Mənim zikrimi edər”... Qurani-Kərim bütün möminlərə buyurur ki, Allahı hər bir halda yada salın: 1. İbadət zamanı yada salın və ixlaslı olun. 2. Günahla üzləşən zaman Allahı yada salın və gözünüzü günaha bağlayın. 3. Nemət zamanı Allahı yada salın və şükrünü yerinə yetirin. 4. Bəla və müsibət zamanı Allahı yada salın. Xülasə, həyatımızın hər anında Allahı unutmayaq...

Ardını oxu

Hz Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən namazı tərk edəni dünya, ölüm, qəbir və axirətdə 12 müsibət gözləyir!

Həzrəti Peyğəmbərdən (s) nəql olunur: Namazı tərk edən 12 cəzaya mübtəla olacaq: üçü bu dünyada, üçü ölən zaman, üçü qəbrdə, üçüdə qiyamət günü (axirətdə). Bu dünyada: 1. Allah təala onun üzündən salehlik simasın silər. 2. İslamdan ona heç bir pay olmaz (müsəlman hesab olunmaz). 3. Yaxşı əməllərinin heç biri qəbul olmaz. Ölən zaman: 1. Ac və susuz ölər. 2. Zəlil (alçaq) halda ölər. 3. Qəlbi ağrılı ölər (sıxıntı ilə əzab-əziyyətlə ölər)...

Ardını oxu

İnsan həyatını işıqlandırmaq Allahı zikr etməklə mümkündür! Hansı zikrləri edək?!

Zikrin gətirdiyi faydalardan biri də ağlın bişməsi və hikmət əldə etməkdir. Zikr insan idrakını ayıldar. Hz Peyğəmbər (s) buyurur: "İstəyirsinizmi ki, sizi dirhəmdən daha yaxşı əməldən agah edim?”. Hamı dedi: "Bəli”. Həzrət (s) buyurdu: "Bu, Allahı çoxlu zikr etməkdir”. Bəs hansı zikrləri edək? 1. Təsbihati-ərbəə. ("Subhənallah vəlhəmdulilləh və lə iləhə illəllah vəllahu əkbər”)” Hz Peyğəmbər (s) buyurur: "Beş şey tərəzidə ağır olar: təsbihati-ərbəəni çox demək, müsəlman olan layiqli övladın ölməsi, övladı ölən zaman səbir ətəyindən əl çəkməmək və Allahın hesabına tapşırmaq”.

Ardını oxu

Camaat namazı ilahi kəlamda

1. Allahın camaat namazına diqqəti; "Namaz qılın, Zəkat verin, ruku edənlərlə birlikdə ruku edin (namazı camaatla qılın)”. Mühüm nöqtələr -1. Namazın əsl hökmü camaatladır, dinin əsası ictimaiyyətdir və camaatdan uzaq düşmək din tərəfindən bəyənilməyib. 2. Allahın dəvəti namaz qılmaq, zəkat verib camaat namazında iştirak etməkdir. 3. Namaz qılın deyəndən sonra ikinci dəfə ruku edənlərlə ruku etməyə əmr edir ki, bu da camaat namazının əhəmiyyətini bildirir...

Ardını oxu

Camaat namazı ilahi kəlamda

1. Allahın camaat namazına diqqəti; "Namaz qılın, Zəkat verin, ruku edənlərlə birlikdə ruku edin (namazı camaatla qılın)”. Mühüm nöqtələr -1. Namazın əsl hökmü camaatladır, dinin əsası ictimaiyyətdir və camaatdan uzaq düşmək din tərəfindən bəyənilməyib. 2. Allahın dəvəti namaz qılmaq, zəkat verib camaat namazında iştirak etməkdir. 3. Namaz qılın deyəndən sonra ikinci dəfə ruku edənlərlə ruku etməyə əmr edir ki, bu da camaat namazının əhəmiyyətini bildirir...

Ardını oxu

Niyə qıldığımız bütün namazlarda diqqətimizi bir yerə toplaya bilmirik?! İmam Səccadın (ə) duasına diqqət...

İmam Zeynül-abidin (ə) hər birimizin ürəyini narahat edən sualı verdikdən sonra ardınca bunun cavabını da buyurur. Duanın növbəti sətirlərində İmam, namazın könülsüz halda qılınmasının mümkün səbəblərindən bir neçəsini sadalayır: "Ey ağam! Bəlkə səbəb budur ki, məni öz dərgahından qovmusan və öz xidmətindən kənar etmisən? Bəlkə Sənin haqqına (itaət və ibadətə) sayğısızlıq etdiyimi görmüsən, ona görə məni özündən uzaq salmısan? Bəlkə Səndən üz çevirdiyimi görüb, Sən məndən üz çevirmisən? Bəlkə məni yalançıların dərəcəsində görüb məni özündən uzaqlaşdırmısan? Bəlkə Sənin nemətlərinə şükr etmədiyimi görüb məni məhrum buraxmısan?...

Ardını oxu

Cümə gününün əzəmət və təsiri haqda İmam Rzanın (ə) hədisi

İmam Rizadan (ə.) nəql olunur, Peyğəmbərimiz (s.a.a.s) belə buyurmuşdur: "Cümə günü, günlərin ağasıdır. Allah, o gündə yaxşılıqların savabını qat-qat artıq verər. Pislikləri və günahları silər. O gündə dərəcələr yüksəldilir, dualar qəbul edilir, bəla və müsibətlər aradan qaldırılır, böyük ehtiyaclar ödənilir...

Ardını oxu

Qurani Kərimdə Allah-Təalanın (c.c) bizi narahat edən suallarımıza cavabı.

Dedim: Çox tənhayam. Dedi: Mən ki sənə çox yaxınam. ("Bəqərə",186) Dedim: Bilirəm SƏN mənə yaxınsan, amma mən SƏNDƏN uzağam. Kaş ki mən də SƏNƏ yaxın ola biləydim. Dedi: Səhər-axşam yalvararaq, qorxaraq, səsini qaldırmadan ürəyində RƏBBİNİ yad et. ("Əraf", 205) Dedim: Bu da SƏNİN köməyini istəyər. Dedi: ALLAHIN sizi bağışlamasını istəməzsinizmi? ("Nur", 22) Dedim: Əlbəttə ki, məni bağışlamağını çox istəyirəm. Dedi: (Elə isə) RƏBBİNİZDƏN bağışlanmağınızı diləyin və ONA tövbə edin. Həqiqətən, RƏBBİM (bəndələrinə) rəhm edəndir, (onları çox) sevəndir! ("Hud", 90)

Ardını oxu

Həzrəti Peyğəmbərin (s) valideynə hörmət haqqında tapşırıqları...

- Bir kişi rəsulallahdan soruşdu: <> Peyğəmbər buyurdu: <>

Ardını oxu

Həzrəti Peyğəməbərin (s) hədislərinə əsasən dəstəmazın hansı təsir və faydaları vardır?!

Dəstəmazın mənəvi cəhətdən bərəkətlərinə nəzər salaq: 1. Ömrü uzun edər. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ey insan! Çalış təharətli və dəstəmazlı olasan ki, Allah ömrünü uzun etsin. Əgər bacarsan gecə və gündüz dəstəmazlı olasan – bu işi gör. Çünki əgər dəstəmazlı halda dünyadan getsən, şəhidin savabına çatacaqsan”.

Ardını oxu

İmam Sadiqin (ə) izahında nafilər namazlarının qılınmasının mənası

İmam Sadiq (ə) buyurdu: “Nafilələrin qılınması – vacib namazların təkidi üçündür. Belə ki, əgər insanların namazları ancaq dörd rükət zöhr olsaydı, ona görə mütləq səhlənkarlıq edərdilər. Bu həddə ki, bəzən vaxtını belə keçirərdilər və onu qılmazdılar. Ancaq o zaman ki, vacib namazlardan başqası haqlarına (boyunlarına) qoyular, namazın çox olmasına görə sürətlənərlər ki, bəlkə hamısını vaxtında yerinə yetirə bilsinlər.

Ardını oxu

Namazı əvvəl vaxtda qılana Peyğəmbərimizin (s) 3 zəmanəti

Namaz – dinin sütunudur və ibadətlərin şahıdır. Hər kim namazının vaxtına və şərtlərinə əməl edərək yaşayarsa, həm dünya və həm də axirət səadətinə çatar. Namazı əvvəl vaxtda qılmaq – ən çox bəyənilən əməllərdəndir. Məsumlarımız (ə) da bizləri davamlı olaraq bu işə dəvət edirlər. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O kəs ki, namazı əvvəl vaxtda qılmağa əhəmiyyət verər, üç şeyi onun üçün zəmanət edərəm: 1. Çətinlik və narahatlıqların aradan qalxması. 2. Ölən zaman rahat olmaq. 3. Cəhənnəmdən nicat tapmaq”.

Ardını oxu

Nə üçün şiələr namazı birləşdirib qılırlar, bu şəriətə zidd deyil?

'Əbu Şəsaya dedim ki, fikir edirəm, Allahın Peyğəmbəri Zöhr namazını təxirə saldı və Əsr namazını vaxtından əvvəl qıldı və həmçinin Məğrib namazını gec qıldı. Əbu Şəsa isə cavab verdi ki, mən də bu cür düşünürəm.' Hədislərdən açıq-aydın görünür ki, Peyğəmbərimiz(s) namazları birlikdə qılmışdır. ('Müsnədi Əhməd' c. 1, səh.251)

Ardını oxu

Allah-Taala (c.c) İslam Peyğəmbərinə xitab edərək həqiqi bəndənin hansı xüsuiyyətdə olmasını soruşur!

Allah-Taala (c.c) Hz Peyəmbər (s) buyurdu: "Ey Əhməd! Aya bilirsənmi necə həqiqi bəndə olmaq olar?! Hz Peyğəmbər (s) cavab verərək dedi: Bilmirəm! Uca və Əzəmətli Allah (c.c) buyurdu: Hər kimdə 7 sifət toplanarsa o həqiqi bəndə və abid olar: 1-Təqvası (daxili çəkinmə qüvvəsi) ki, onu günah və çirkinliklərdən çəkindirə! 2-Sakit dura bilməsi ki, onu aid olmayan işlərə qoşulmadan çəkindirə! 3-Qorxu ki, onun göz yaşını və əməllərinin az olmasına qəm edə!

Ardını oxu

Qurani Kərim Riyakarın əməlinin batil olması haqda belə buyurur!

Ey iman gətirənlər! Sədəqələrinizi, özünü camaata göstərmək məqsədilə xərcləyən, Allaha və Axirət gününə inanmayan şəxs kimi minnət qoymaqla və əziyyət verməklə puç etməyin. Bunun məsəli üzərində torpaq olan hamar qayanın məsəlinə bənzəyir ki, şiddətli yağış yağıb onu çılpaq hala salmışdır. Onlar qazandıqlarından heç bir şeyə nail olmazlar. Allah kafir xalqı doğru yola yönəltməz.Bəqərə surəsi ayə 264

Ardını oxu

Əhli-beyt (ə) hədislərinə əsasən dəstəmazın insan həyatında 7 bərəkəti!

Dəstəmazın iki cəhətdən faydaları diqqət mərkəzində ola bilər: onlardan biri cismani və gigiyena tərəfidir. O birisi isə mənəvi tərəfidir. Dəstəmazın mənəvi cəhətdən bərəkətlərinə nəzər salaq: 1. Ömrü uzun edər. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ey insan! Çalış təharətli və dəstəmazlı olasan ki, Allah ömrünü uzun etsin. Əgər bacarsan gecə və gündüz dəstəmazlı olasan – bu işi gör. Çünki əgər dəstəmazlı halda dünyadan getsən, şəhidin savabına çatacaqsan”...

Ardını oxu

Nə üçün beş dəqiqəlik namaz bizə bir saat kimi gəlir?!

İmam Cəfər Sadiq (ə) buyurur: "İnsan namaza duranda Allah Taala üzünü ona tərəf tutub ona baxar, bu üz tutub baxma üç dəfəyə qədər davam edər, üç dəfənin heç birində bəndə Allaha məhəl qoymazsa Allah Taala ondan üz döndərər" Biharul ənvar 81-ci cild 241-ci səhifə

Ardını oxu

Nə üçün beş dəqiqəlik namaz bizə bir saat kimi gəlir?!

"İnsan namaza duranda Allah Taala üzünü ona tərəf tutub ona baxar, bu üz tutub baxma üç dəfəyə qədər davam edər, üç dəfənin heç birində bəndə Allaha məhəl qoymazsa Allah Taala ondan üz döndərər" Biharul ənvar 81-ci cild 241-ci səhifə

Ardını oxu

Qəbrin dəhşətindən azad olmaq üçün iki rükət namaz!

Ölüm bədənlə ruh arasında olan rabitəni kəsir və yeni həyatın başlanğıcı olur. Öləndən sonra insan elə aləmə gedir ki, adı qəbir adlanır. Qəbir – ölülərin müvəqqəti məkanıdır. Qəbirdə olan insanı çoxlu əzablar və narahatlıqlar, qorxular gözləyir. Nəkir ilə Münkərin sorğu-sualı, qəbir əzabı, qəbrin zülmətli olması, müxtəlif heyvanların insanın cəsədinə hücum etməsi kimi. İnsan hələ bu dünyada özünü həmin aləm üçün hazırlamalıdır. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ölüm mələyi deyir: “Hər kim beş vacib namazın vaxtına riayət edərsə, mən ona qarşı anasından da mehriban olaram””.

Ardını oxu

Qurani Kərimin tövbəyə dəvət edən ən mehriban ayəsi!

Quran buyurur: “De: “Ey Mənim (günah vasitəsi ilə) özlərinə zülm etməkdə həddi aşan bəndələrim, Allahın mərhəmətindən ümidinizi kəsməyin. Şübhəsiz, Allah (tövbə ilə) bütün günahları (hətta şirki) bağışlayır. Çünki bağışlayan və mehriban Odur!””. (“Zumər” 53).

Ardını oxu

Qan yeməyin haramlığının fəlsəfəsi

İnsanın qan yeməsi ona həm cismi və həm də əxlaqi ziyanlar gətirə bilər. Çünki qan, çox sayda mikrobun inkişaf etməsi üçün hazır maddədir. Bədənə daxil olan bütün mikroblar qana hücum edərlər. Onu öz yaşayışlarının mərkəzinə çevirərlər....

Ardını oxu

Dəstəmazın fəlsəfəsi və insana verdiyi faydaları

Dəstəmazın fəlsəfəsi və insana verdiyi faydaları “O kəs ki, dəstəmazlı yatar, yatağı onun üçün məscid olar. Yuxusu (o kəsin savabına malikdir ki) namazla məşğul olar, o zamana qədər ki, gecəni səhər edər. Əgər insan dəstəmazsız yatarsa, yatağı onun üçün qəbir olar. Murdar kimi olar və o zamana qədər ki, səhər açılar”....

Ardını oxu

Həzrət Əlidən (ə) üç məşhur zikr

Həzrət Əlidən (ə) üç məşhur zikr Ərəbcə إِلَهِي كَفَى بِي عِزّا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدا وَ كَفَى بِي فَخْرا أَنْ تَكُونَ لِي رَبّا أَنْتَ كَمَا أُحِبُّ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ Oxunuşu.....

Ardını oxu

Hansı namazı Peyğəmbər (s) namaz hesab etmirdi?

Əbu Hüreyrə rəvayət edir ki, bir gün Peyğəmbər məsciddə idi. Bir nəfər də məscidə daxil olub namaz qılmağa başladı. Peyğəmbər kənardan ona baxırdı. Həmin adam namazı çox tələsik və başdansovdu qılırdı. Qılıb qurtarandan sonra çıxıb getmək istəyəndə Peyğəmbərə salam verdi (yəni Onunla sağollaşdı) , Peyğəmbər onun salamının cavabını alıb buyurdu: "Get, namazını bir də başdan qıl. Çünki sən namaz qılmadın". O adam yenə həmin şəkildə namazını təzədən qıldı.

Ardını oxu

Mələklər günahların çirkinliyindən paklanmaq üçün hansı əmələ sığınmağı tapşırırlar?!

Məşhur hədislərin birində deyilir ki, namaz vaxtı çatdıqda xüsusi mələklər möminlərə (hətta yatmış olsalar belə) namazı xatırladıb deyir: “Ayağa qalxın, çiyninizdə ağır yük olan və öz zərərinizə yandırdığınız günah atəşini namazın suyu ilə söndürün!” Bu kimi rəvayətlərdən belə anlaşılır ki, atəşin üstünə tökülən su onu södürdüyü kimi namaz da insanı pak etməklə yanaşı günahları ondan uzaqlaşdırır. Bu şərif ayə də həmin nöqtəyə işarədir: “Günün iki vaxtı və gecənin əvvəlində namaz qıl. Həqiqətən, yaxşılıqlar pislikləri aradan aparır.”

Ardını oxu

Savabını hesablamaq mümkün olmayan ibadət hansıdır?!

Həzrət Peyğəmbər (s) gecə namazı barəsində buyurur: “Cəbrayil (ə) davamlı olaraq mənə gecə oyaq qalmağı tövsiyə edir. O qədər ki, güman edirdim, ümmətimin yaxşı insanları gecənin az bir hissəsindən başqasını heç vaxt yata bilməzlər”.

Ardını oxu

Camaat namazında duran, öz çətinliklərinin düyününü açar

Hz Peyğəmbər (s) buyurur: “Əgər ümmətim üçün çətin olmasaydı, bir neçə məsələni vacib edərdim ki, onların birincisi camaat namazıdır”. Məsumlarımız (ə) ona görə camaat namazına bu qədər əhəmiyyət verirlər ki, insanlar bir-birinin çətinlikləri ilə tanış olur və bir-birinə həmdəm olurlar. O cavan ki, camaat namazının ilk sırasında qərar tutar, öz çətinliklərinin düyününü açar. Bunu Uca Allah vəd etmişdir.

Ardını oxu

Namazın haqqı nədir? İmam Səccaddan (ə) izah

İmam Səccad (ə) namazın haqqı barəsində buyurur: "Namazın haqqı budur ki, biləsən namaz yeganə Məbudun dərgahına gəlməkdir. Namazda sən Onunla üzbəüz dayanarsan. O zaman ki, bu həqiqəti dərk etdin, namazda layiqincəsinə dayan. O kəsin dayanmağı kimi ki, istəyir və qorxur, ümidvardır, məzlum və nalə edəndir, Allahı böyük hesab edər".

Ardını oxu

Allah-Taalanın (c.c) bəndəsinə verdiyi dəyər!

Qüdsi hədisdə oxuyuruq: “Allah Təala buyurur: “Mənə itaət edənlər – Mənim qonaqlığımdadırlar. Mənə şükür edənlər – Mənim bərəkətimdədirlər. Məni yada salanlar – Mənim nemətimdədirlər.

Ardını oxu

Dəstəmaz almağın hikməti və misilsiz faydaları barədə - Hədisdə

Hədislərdə dəstəmazın hikməti və dəstəmazlı olmaq barədə buyrulub: -İmam Baqir (ə) buyurub: Dəstəmaz Allahın təyin etdiyi həddlərdəndir. Mütəal Allah dəstəmaz vasitəsi ilə itaətkar və üsyankarı ayıd edir”. -Peyğəmbər (s) buyurub: “Mütəal Allah qiyamət günü insanları toplayanda mənim ümmətim digər ümmətlərdən dəstəmazın əsəri olan parlaq nurla tanınacaqlar”. -Həzrət Peyğəmbər (s): “Gücünüz yetdiyi qədər dəstəmazlı olun. Hər kəs dəstəmazlı halda ölərsə ona şəhadət savabı yazılar”.

Ardını oxu

Sübh namazına aid olan Quranda qeyd olunan ağ sapla qara sapdan məqsəd nədir?

Cavab: Ağ sapdan məqsəd, gün işığı və qara sapdan məqsəd gecə qaranlığıdır. Fəcr, üfüqdə üfüqi şəkildə yayılan işıqdan ibarətdir ki, gecənin qaranlığı içində ağ bir kəndir kimi fərq edilir. Əlbəttə, gecənin sonunda iki fəcr baş verir. Biri kazib fəcrdir ki, onun işığı olduqca qısadır və üfüqdə şaquli şəkildə çıxıb dərhal itir. Digəri isə sadiq fəcrdir ki, onun işığı üfüqdə üfüqi şəkildə yayılır. Ayənin məqsədi sadiq fəcrdir. Bu səbəbdən sadiq (doğru) fəcr ortaya çıxmadan əvvəl yemək yeyə bilər və doğru fəcr üfüqdə özünü göstərdiyi anda isə imsaq etməlidir. Bu fəcrlə birlikdə sübh namazının da vaxtı girmiş olur....

Ardını oxu

Namazın qunutunda hansı bəyənilmiş duaları oxuya bilərik?

2. اَللّهُمَّ اغْفِرْلَنا وَ ارْحَمْنا وَ عافِنا وَاعْفُ عَنّا و أغنِنا عَمَّن سِواكَ وَانْصُرنا عَلى مَنْ عادانا، وَ أَصْلِحْ أمر آخِرَتِنا وَ دُنيانا وَ اقْضِ حـوائـجـنـا يا لطيف، يا اَهْلَ التَّقْوى وَ الْمَغْفِرَةِ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ Tərcümə: “Allahım! Bizi bağışla. Bizimlə mehriban ol. Bizə salamatlıq ver və bizə güzəşt et. Bizi özündən qeyrisindən ehtiyacsız et. Bizi düşmənlərimizə qalib et. Bizim dünya və axirət işlərimizi islah et. Ehtiyaclarımızı aradan qaldır. Ey Mehriban! Ey Təqva və Bəxşiş əhli! Ey mehribanların ən Mehribanı!”.

Ardını oxu

Yorğun və mürgüləyən halda namaz qılmayın... – İmam Əlinin (ə) namazla bağlı tövsiyələri

İmam Əli (ə) buyurur: “Ey Kumeyl! Sənin şən və məqamın namaz qılmaq, oruc tutmaq və sədəqə verməklə deyildir. İnsanın şəni ondadır ki, namazı pak qəlblə yerinə yetirsin, Allah tərəfindən qəbul olsun və təvazö ilə əda olunsun”. “Hər kim namazın haqqını tanıdığı halda onu yerinə yetirərsə - bağışlanar”.

Ardını oxu

Namaz - dinimizin sütunudur. Namazı əvvəl vaxtda qılmaq (təxirə salmamaq) - çox mühümdür və buna aid çox sayda hədislər vardır.

Namaz - dinimizin sütunudur. Namazı əvvəl vaxtda qılmaq (təxirə salmamaq) - çox mühümdür və buna aid çox sayda hədislər vardır.

Ardını oxu

Nə üçün namazda bizi doğru yola hidayət et deyilir?!

Suаl: Hәzrәt Pеyğәмbәr vә bаşqа мüsәlмаnlаr dоğru yоldа оlduqlаrı hаldа, nә üçün nамаzdа “bizi dоğru yоlа hidаyәt еt” dеyirdilәr? Dоğru yоldа оlаn şәхsin bеlә bir istәyi nеcә izаh оlunа bilәr? Cаvаb: Vаrlıq аlәмindә оlаn hәr bir маddi vә мәnәvi şеy dәyişkәnliyә мәruz qаlır. İstәnilәn bir hаdisә hаnsısа şәrаitdә bаş vеrir. Hәr hаnsı bir hаlın dаvам еtмәsi üçün мüәyyәn şәrаit lаzıмdır. Мәsәlәn, оtаqdа еlеktrik lамpаsı yаndırılırsа, bu о dемәk dеyil ki, bu lамpа sönә bilмәz.

Ardını oxu

Nə üçün namazda bizi doğru yola hidayət et deyilir?!

Suаl: Hәzrәt Pеyğәмbәr vә bаşqа мüsәlмаnlаr dоğru yоldа оlduqlаrı hаldа, nә üçün nамаzdа “bizi dоğru yоlа hidаyәt еt” dеyirdilәr? Dоğru yоldа оlаn şәхsin bеlә bir istәyi nеcә izаh оlunа bilәr? Cаvаb: Vаrlıq аlәмindә оlаn hәr bir маddi vә мәnәvi şеy dәyişkәnliyә мәruz qаlır. İstәnilәn bir hаdisә hаnsısа şәrаitdә bаş vеrir. Hәr hаnsı bir hаlın dаvам еtмәsi üçün мüәyyәn şәrаit lаzıмdır. Мәsәlәn, оtаqdа еlеktrik lамpаsı yаndırılırsа, bu о dемәk dеyil ki, bu lамpа sönә bilмәz.

Ardını oxu

Namaz qılan hansı əməl sahiblərinə Allah-Taala (c.c) namazlarının qəbul olmamasına xəbərdarlıq edir?

“Vay halına o namaz qılanların ki, Onlar öz namazlarından qafildirlər və ona etinasızdırlar”. (“Maun” 4-5). Bu ayədən göründüyü kimi hər bir namazın dəyəri yoxdur. Hər bir namaz dinin sütunu deyildir. Bəs bu hansı namazlardır?

Ardını oxu

Əgər cəmiyyətdə ibadət edən dəstə olmasaydı Allah-Taala (c.c) hansı bəlaları vəd edir?

Qüdsi bir hәdisdә Аllаh-tәаlа buyurur: “Еy itаәtsiz millәtlәr, аsi хаlqlаr, günаhkаr cәmiyyәtlәr! Әgәr rüku hаlındа qоcаlаr, duа hаlındа cаvаnlаr, südәmәr körpәlәr, оt-әlәf yеyәn dörd аyаqlılаr оlmаsаydı günаhlаrınızа görә bаşınızа әzаb әlәrdim; (Kәlimәtullаh, sәh.76.) еy günаhkаrlаr, әgәr аrаnızdа imаnlı, mәnim cәlаlım vаsitәsi ilә bir-birini dоst tutаn, nаmаzı ilә mәscidlәri аbаd еdәn, mәnim qоrхumdаn sübhlәr tövbә qılаn insаnlаr оlmаsаydı bаşınızа әzаb әlәrdim.” (Kәlimәtullаh, sәh.550.)

Ardını oxu

İslamda namazın əhəmiyyəti VİDEO

İslamda namazın əhəmiyyəti VİDEO Bir rəvayətdə həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Əgər bir şəxsin evinin yanından çay axsa və o şəxs hər gün həmin çayda beş dəfə yuyunsa, bədənində çirk qalarmı? Namaz da həmin çayın suyu kimidir. İnsan namaz qıldığı vaxt bütün günahları bağışlanmış olur." ("Vəsailüş-şiə", c. 3, s. 7.)

Ardını oxu

Hz Peyğəmbərin (s) hədisində gecə namazının dəyər və təsirlərii

İslam Peyğəmbəri (s) buyurur: “Gecə namazı Allahın razılığını, mələklərin məhəbbətini qazanmaq üçün bir vasitədir. Gecə namazı peyğəmbərlərin sünnəsi, mərifət nuru, imanın köküdür... O, düşmənlər əleyhinə çəkilən bir silah, duaların və əməllərin qəbul olunması üçün bir vasitədir. İnsanın ruzisinə bərəkət verir, ölüm mələyi ilə namaz qılan arasında şəfaətçi olur...

Ardını oxu

Namaz qılmayan adam cənnətə düşə bilərmi?

Namazı tərk etmək varlığın yaradanı ilə rabitəni kəsməkdir. Bu iş dünya və axirətdə acı aqibətlə sonuclanır. Qiyamətdə behişt əhli cəhənnəm əhlindən soruşar: “Sizi cəhənnəmə nə göndərdi?” Onların verdiyi cavablardan biri budur: “Biz namaz qılanlardan deyildik.” (“Muddəssir” surəsi, ayə 42.)

Ardını oxu

Bəndə namazda nələri hədəfləməlidir?

Muhəmməd ibni Sənan nəql edir: “İmam Rzaya (ə) sual verirlər ki, namazın vacib olmasının sirri nədir və Həzrət (ə) buyurur: “Namazın vacib olmasının sirri ibarətdir: Allah Təalanın rübubuyyətini etiraf etmək, Cəbbar Cəl və Cəlalın qarşısında xar və ehtiyaclı halda dayanmaq, Günahı etiraf etmək, onlara görə bağışlanma istəmək,...

Ardını oxu

Cümə namazında iştirak etməyin lazımlığı haqda 4 hədis...

İmam Riza (ə) buyurur: Cümə günü cümə namazından qabaq səfərə çıxan təhlükədən amanda deyil. Allah bu səfərdə onu qorumaz, onun ailəsindən canişin qərar verməz, onu öz fəzlindən bəhrələndirməz. (Vəsailuş-şiə, c. 5, səh.86)

Ardını oxu

Nə vaxtsa qəlbimiz namazda iştirak edəcək, yoxsa yox?

Bəzən həqiqi namaz haqqında deyilənlər bizə əfsanə kimi görünür. Çox təəssüf! Elə düşünürük ki, bu sözlər kimlərinsə şairlik təbindən qaynaqlanır. Hansı ki, bütün bu fikirlər ayə və hədislərə əsaslanır. Qurani-kərim möminlərin vəsfində belə buyurur: “Onlara Quran oxunan zaman üzü üstə səcdəyə düşüb deyirlər: “Allahımız hər bir nöqsandan pakdır və Onun vədəsi hökmən yerinə yetəcəkdir.” Onlar üzü üstə düşüb ağlarlar və qorxuları artar”...

Ardını oxu

Gecə namazı və bəndəlik!

Məsumdan soruşdular: Bəndəlik hansı əməllərlədir? Buyurdu: 5 əməllə: 1-Qarın tox olmaması, 2-Quran oxumaqla, 3-Gecə namazı ilə, 4-Səhərlə Allah dərgahında təvazökarlıq etmək və 5-Allah qorxusundan (günahlara) ağlamaq,

Ardını oxu

Xalq içində belə bir fikir var ki, namaz qılan adamı valideyni çağırsa, namazı kəsib cavab verməlidir. Bu fikir düzündürmü?

İki hədisdə gəlmişdir: müstəhəb namaz qılan adamı atası çağırsa, namazı kəsə bilməz, amma anası çağırsa, gərək namazı kəsib cavab versin. Müctəhidlərimizin bu mövzu barədə hökmü budur ki, vacib namazı qılan adam heç kimin çağırışı ilə namazı kəsə bilməz. Çünki o, hamıdan daha əzəmətli olan varlığın – Allahın hüzurunda, Onun vacib etdiyi namazı qılır.

Ardını oxu

Təqva əhli namaz qılanlardır!

İmam Sadiqdən (ə) təqva haqqında soruşulduqda buyurur: “Təqva odur ki, Allah-taala səni, əmr etdiyi yerlərdə görsün, qadağan etdiyi yerlərdə isə görməsin”. (“Səfinə əl-bihar”, c. 2, səh. 678.)

Ardını oxu

Namaza əhəmiyyətsiz yanaşmağın nəticələri

“Qiyamət” surəsində isə namaza etinasız yanaşıb, tərk edənlər haqqında oxuyuruq: “(O gün deyirlər:) “İman gətirmədi və namaz qılmadı”. “Amma təkzib etdi və üz döndərdi”. “Sonra təkəbbürlə yeriyərək ailəsinə tərəf getdi”. (Əzab) sənə layiqdir, sənə yenə də sənə layiqdir, sənə. Məgər insan öz başına buraxılacağını güman edir?” (“Qiyamət”, 31-36.)

Ardını oxu

Namaz günahların qarşısında möhkəm sipərdir.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Əgər sizlərdən birinin qapısından bir çay axsa və o şəxs hər gün orda beş dəfə yuyunsa, onun bədənində çirk qalarmı? Həqiqətən, namaz belə bir çaya bənzəyir. Namaz qılan şəxsin namazı onun günahlarının kəffarəsidir. Amma, bir şəxsin imandan çıxıb, kafir olmasına səbəb olan günahlar heç vaxt yuyulmaz və belə şəxs həmin günahda qalar”. (“Bihar əl-ənvar”, c. 82, səh. 236.)

Ardını oxu

İmam Zaman ağa (ə.f) namazı əvvəl vaxtda qılmağımızı istəyir!

İmam Zaman ağamız (ə.f) da bizə namazı əvvəl vaxtda qılmağı həmişə tövsiyə etmişdir. O cümlədən Həzrət buyurmuşdur: “Məlundur, məlundur o kəs ki, sübh namazını ulduzlar aradan gedənə qədər təxirə salar. Məlundur, məlundur o kəs ki, məğrib namazını göydə ulduzlar görünənə qədər təxirə salar”.

Ardını oxu

Nə üçün ən ziyankar?

Mаrаqlıdır ki, gördüyü işlәrin pisliyini bildiyi hаldа оnlаrı dаvаm еtdirәnlәr “ziyаnkаr”, pis işi yахşı gümаn еdәrәk dаvаm еtdirәnlәr isә “әn ziyаnkаr” аdlаndırılmışdır. Bu suаlın cаvаbındа ilаhi bir qаnunаuyğunluğu incәlәmәk lаzım gәlir. İnsаn bәzәn о qәdәr günаhа yоl vеrir ki, yахşını pisdәn sеçmәk qаbiliyyәtini itirir.

Ardını oxu

Namazlar arasında fərq!

Nаmаzın ruhunu dirçәltmәk onun fаydаlаrı bаrәdә düşünmәkdir. Əgər insan faydalı iş haqda inansa bu işi yеrinә yеtirmәyә çаlışаr. Qеyd еdәk ki, söhbәt bilmәk yох inаnmаqdаn gеdir. İnamsız elm faydasızdır! Yахşı оlаr ki, insаn nаmаzdаn qаbаq nаmаzın ruhu bаrәdә düşünsün. İnsаn diqqәtlә qılınmış nаmаzlа diqqәtsiz qılınmış nаmаz аrаsındаkı fәrqlәrdәn аgаh оlmаlıdır. Bu fәrq әlli ilә yüz rәqәmәlәri аrаsındаkı fәrqә охşаmır.

Ardını oxu

Namazda əlinlə, başınla, üzünlə oynama, ürəyində danışma, əsnəmə... – namaz haqqında HƏDISLƏR.

İmam Baqir (ə) və İmam Sadiq (ə) buyurublar: «Namazından yalnız ürəkdən qıldığın qədəri qəbul olunur. Beləliklə, əgər bir şəxs bütün namazı boyu səhv edərsə (fikri tamamilə dağınıq olarsa), ya onu qılmaqdan qafil olarsa (vaxtında qılmasa) həmin namazı əski parçası kimi büzüşdürüb, onun üzünə çırparlar».

Ardını oxu

İmam Baqir (ə)-ın namaz haqqında tapşırığı!

İmam Məhəmməd Baqir (ə.s) buyurmuşdur: Namaza durduğun zaman ayaqlarını bir-birinə yapışdırma, aralarında bir barmaqdan bir qarışadək fasilə qoy, çiyinlərini geriyə aç, əllərini aşağı uzat, barmaqlarını bir birinə yapışdırma və budlarının üstünə qoy, nəzərin isə səcdə etdiyin yerdə olsun...

Ardını oxu

Möminin şərəfi hansı əməlinə bağlıdır?

Möminin şərəfinin bu əməllə mümkün olması haqda iki hədis: -İmаm Sаdiq (ә) buyurub: “Möminin şәrәfi оnun gеcә nаmаzındа vә izzәti isә cаmааtа еhtiyаcı оlmаmаsındаdır. -Pеyğәmbәr (s) buyurub: “Еy Әli! Gеcә nаmаzı qıl, gеcә nаmаzı qıl, gеcә nаmаzı qıl!”

Ardını oxu

Nаmаzа qаrşı süstlük vә sәhlәnkаrlıq еdәnin 15 bәlаsı

Hәzrәt Fаtimәyi-Zәhrа (s) buyurur ki, аtаmdаn nаmаzа qаrşı süstlük vә sәhlәnkаrlıq еdәn kişi vә qаdınlаr hаqdа sоruşdum. Buyurdu: “Nаmаzınа qаrşı süstlük vә sәhlәnkаrlıq еdәni Аllаh оn bеş bәlаyа düçаr еdәr: 1. Ömrünün vә ruzisinin bәrәkәtini оndаn аlаr; 2. Zаhiri sаlеhlәr kimi оlmаz; 3. Әmәllәri sаvаbsız оlаr; 4. Duаsı qәbul оlmаz; 5. Sаlеhlәrin duаsındаn fаydаlаnmаz;

Ardını oxu

Dəstəmaz olmaq haqqında

-İmam Əli (ə.s) buyurur: Kim dəstəmaz alıb məscidə getsə, ondan dəstəmazı pozan bir iş baş verməyincə namaz halında olar.(o müddət ərzində namaz qılan adam kimi sayılar). (İləluş-Şəraye, səh 257,hədis 9)

Ardını oxu

Gecə namazı qilmamağın 2 əsl səbəbi

İnsan bəzən istəyir ki,gecənin sonunda ayağa qalxsın və gecə namazı qılsın.Lakin buna müvəffəq ola bilmir. Bilməliyik ki,bəzi amillər buna imkan vermir. 1-Günaha düçar olmaq: 2-Çox yemək:

Ardını oxu

Camaat namazı məsciddə

Məscidə tərəf qədəm qoymaq: Rəsuli Əkrəm (c) buyurdu: “Məscidə tərəf camaat namazında iştirak etmək üçün hər kəs addım atsa hər qədəminə yetmiş min savab yazılır, məqamı ucalır. Əgər o halda ölərsə, qəbirdə onunla bir yerdə olmağa, behişti müjdə verib qəbr tənhalığında həmdəmlik etməyə və Qiyamət gününə qədər bağışlanmaq tələbi üçün Allah-təala yetmiş min mələyi ona müvəkkil edər.”

Ardını oxu

Dəstəmaz olmaq haqqında ayə və rəvayətlər

Maidə surəsi,ayə 6: Ey iman gətirənlər! Namaza durduğunuz zaman üzünüzü və əllərinizi dirsəkləriniz də daxil olmaqla yuyun, başınıza məsh edin, ayaqlarınızı topuqlarınıza qədər məsh edin. - Allahın Rəsulu (s.a.v.v) buyurur: Müsəlman şəxs dəstəmaz alan zaman onun günahları qulaq,göz,əl və ayaqlarından xaric olarlar. Beləliklə, oturanda (artıq) bağışlanmış halda oturar. (Əl Fəqih,cild 1,səh 58)

Ardını oxu

Dəstəmaz almağın savabı haqda hədislər

Həzrət peyğəmbər (s.ə) Hədisi şəriflərində buyurubdur: "Kim gözəl dəstəmaz alıb və sonra Allahdan başqa Allah olmadığını, həzrət Mühəmməd (s.ə) onun rəsulu olduğunu şəadət edərsə və məni günahlardan bağışla deyərsə, üzünə Cənnətin səkkiz qapısı açılar və istədiyi qapıdan içəri girməkdə sərbərt olar."

Ardını oxu

Camaat namazına sonra qoşulan şəxs necə iqtida etməlidir?

Cavab: Birinci rəkətdə imamın rükusuna çatsa, rükuya qoşulmalıdır və namazı düzgündür. -Əgər 2-ci rükətdə iqtida etsə, həmd və surə oxumamalıdır və imamdan əvvəl rükuya getməməlidir və həmçinin, imamın təşəhhüdündən qabaq qalxmamalıdır, qunutu və təşəhhüdü imamla bərabər oxuya bilər. Vacib ehtiyat budur ki, İmam təşəhhud oxuyarkən əl barmaqlarını və ayağın pəncəsini yerə qoyub dizlərini qaldırsın...

Ardını oxu

Azan və iqamədə üçüncü şəhadətin hökmü nədir?

Salman Farsi azan və iqamədə “Muhammədən rasulullah”dan sonra Əlinin (ə) vilayətinə də şəhadət gətirdi. Bir nəfər Peyğəmbərdən (s) soruşdu: “Ey Allahın elçisi, bu gün daha əvvəl eşitmədiyim bir şey eşitdim” dedi. H. Peyğəmbər (s), “Nə eşitmisən?” deyə sual etdi. Həmin kişi dedi: “Bu gün Salman azanda sənin risalətinə şəhadət etdikdən sonra Əlinin vilayətinə dair şəhadət gətirdi”. Peyğəmbər (s): “Xeyirli bir şey eşitmisən”.

Ardını oxu

Namaz qəbul olunarsa xeyir əməllər cənnətə aparar!

Hz.İmаm Bаqir (ә) buyurur: “Bәndәdәn hәr şеydәn öncә nаmаz istәnilәr. Nаmаz qәbul оlunsа, digәr әmәllәr dә qәbul оlаr. Üsuli-Kafi. c. 3, səh: 268

Ardını oxu

Cəbrail (ə) Peyğəmbərə (s) furuiddinə əməl etməyin fəlsəfələrindən danışdı.

İslam Peyğəmbəri (s) buyurdu: "Cəbrail (ə) mənə nazil olud və dedi: Ey Əhməd! İslam 10 əmrdən ibarətdir. Hər kimin bu əməllərdən heç bir payı olmasa zərər etmiş bəndə olar: 1-"La ilahə İllallah" bu cümlə tövhidə iman əlamətdir. 2-Namaz günahlardan paklanmaqdır. 3-Zəkat (kasıbların haqqını ödəmək) İslama fitrətən və vicdanla bağlılıqdır...

Ardını oxu

Bu günün ( Cümə günün ) xüsusi müstəhəb namazı.

Həzrət İmam Həsən Əskəri(ə.s) buyurmuşdur: "Hər kəs həftənin Cümə günündə dörd rükət namaz qılsa və onun hər bir rükətində "Həmd" , "Mulk" və "Fussilət" surələrini oxusa, mütəal Allah onu cənnətə daxil edər, onun öz ailəsinə şəfaət verməsini qəbul edər, qəbir əzabından və Qiyamətin günün qorxulu, vəhşətli hadisələrindən amanda saxlayar"...

Ardını oxu

Namazın bərəkəti İmam Əlinin (ə) hədisində

İnsanın ürəyi rahat olan zaman ruhu da rahat olar. Ona görə də belə bir ürəyə malik olmaq üçün İlahi zikrlə məşğul olmaq lazımdır. Allahın ən böyük zikri – namazdır. Bu zikri deyənin ürəyi rahat və nəfsi hüzurludur.

Ardını oxu

Azanda dediyimiz "Həyyi əla xeyril əməl"-in batini mənası nədir?

İmam (ə) buyurdu: Zahiri səbəbini istəyirsən ya batini? Dedim: Hər ikisini. İmam (ə) buyurdu: Zahiri səbəbi bu idi ki, insanlar namaza arxayınlaşaraq cihaddan yayınmasınlar. Amma batini səbəbinə gəlincə...

Ardını oxu

Namazda səcdənin təsirləri haqda hədislər

Namazda səcdə haqqında buyurulan hədislər: 1.İmam Sadiq (ə) buyurur ki, bəndənin Allaha ən yaxın halı səcdə halıdır. Səcdə bəndəni Allaha yaxınlaşdırır. 2.Bir şəxs behişt əhli olmaq üçün Peyğəmbərdən dua istədi. Həzrət buyurdu ki, sənə dua edirəm, amma duaların qəbuluna səcdələrinlə kömək et...

Ardını oxu

Həzrət Peyğəmbərdən (s) namaz haqqında hədislər

Peyğəmbər (s) buyurur6 1. Namaz dinin bünövrəsidir. 2. Ürəklə qılınmayan namaz Allah yanında qəbul olmur. 3. Əgər namaz adamları mərdimazardan və pislikdən çəkindirə bilmirsə, onda həmin adamların Allahdan uzaqlaşmaqdan başqa yolu yoxdur.

Ardını oxu

Uşaqlar nə zamandan namaz qılmalıdırlar?

İmam Əli (Ə) buyurur: Övladlarınıza namaz qılmağı öyrədin. Onlar 8 yaşlarına çatanda onları bu ibadi əməli yerinə yetirməyə həvəsləndirib və məcbur edin. "Vəsail Əş-Şiə, cild: 3, səh: 12".

Ardını oxu

Maraqlı və ibrətli hadisə.

Yumşaq rəftarlı olan böyük Quran müəllimi olub Əllamə Təbatəbai: Ustad Fatiminiya buyurur: Bir uşaq vlisopedlə Əllamə Təbatəbaini vurub aşırdı. Ağa ayağa qalxıb uşağı qaldırdı və soruşdu bir şey oldu? Uşaq dedi xeyr. Ağa şükr etdi və yoluna davam etdi.

Ardını oxu

Ustad Qəraətinin baxışında uşaqlara bu mərhələ ilə ibadəti öyrədin.

Ustad Qəraəti uşaqların ibadətində tərbiyə metodlarının bu cürə olmasını təsirli biilr: Birinci mərhələdə: -Rəvayətlərdə gəlmişdir ki, uşaqlarınızı 3 yaşına qədər azad buraxın, bu yaşa çatdıqda "La İlahə İllalah" zikrini öyrədin. İkinci mərhələdə: -Uşağınız 3 yaş, 7 ay və 20 günə çatdıqda ikinci öyrətdiyini cümləniz "Məhəmməd Rəsulallah" olmalıdır, Üçüncü mərhələdə: -Uşağınız 4 yaşını tamamlayanda övladınıza Peyğəmbərə (s) salavat deməyi öyrədin...

Ardını oxu

İnsan bu namazı qılmaqda anadan olduğu gün kimi günahlardan təmizlənər!

İmam Cəfər Sadiq (ə)-dan rəvayət olunmuşdur ki, buyurub: "Sizlərdən hər biriniz dörd rukət Əmirəl-möminin (ə)-ın namazını qılarsa, anadan doğulduğu gün kimi günahlardan paklaşar və hacətləri həyata keçər,"

Ardını oxu

Cəhənnəm əhlinin nalə çəkdiyi 4 dərd nələr olacaq?!

Cəhənnəm əhlinin nalə çəkdiyi 4 dərd: 1. Namaza diqqət etmədiklərinə görə. 2. Yoxsullara əl tutmamaq. 3. Batil insanlarla oturub-durmaq. 4. Məaddan qəflətdə olmaq və ölümü unutmaq.

Ardını oxu

Həzrət Əlinin (ə) üzümsuyu haqqında xristianın şübhəsinə cavab verməsi!

Xristian imam Əliyə üzümün suyunun haram olmasının fəlsəfəsi haqda sual verdi? Həzrət Əli (ə) buyurdu: Üzüm halal və suyu haramdır! Buna nəqzi cavab verir: Xanımın sənə halaldır, amma qızı haramdır?!

Ardını oxu

Namazı vaxtında qılmağın fəziləti və qiyaməti haqda İmam Sadiqdən (ə) 2 hədis

İmam Sadiq (ə) buyurur: Bəndə Allah qarşısında dayandığı zaman ondan ilk soruşulan şey onun vacib namazları, vacib zəkatı, vacib orucu, vacib həcci və biz Əhli-beytin vilayəti olacaq."

Ardını oxu

Nаmаzın qәbul оlub-оlmаmаsının bаşqа әmәllәrin qәbul оlunmаsınа tәsiri vаrmı?

Hәr bir әmәlin dәyәri оnu yеrinә yеtirәnin ruhiyәsindәn аsılıdır.

Ardını oxu

Bu hədisi yadınızda saxlayıb, arabir oxuyun!

İmam Sadiq (ə) buyurur: "Bəndə dünyanı lovğalıq üçün istəməz, xalqın olanını başqalarından üstünlük üçün arzulamaz, günlərini mənasız keçirməz. Bu, təqvanın birinci pilləsidir…”

Ardını oxu

Məğriblə işa namazı arasında qılınan bu namaz bütün hacətlərin yerinə yetirilməsi vasitəsidir

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim bu iki rükət namazı (Ğüfeylə niyyətli namaz) məğriblə işa arasında qılar və Allahdan hacətini istəyər, Allah hacətini yerinə yetirər. Hər nə istəyər, ona kəramət edər”.

Ardını oxu

Çoxlu fəzilətə malik olan namaz!

Peyğəmbər (s)-dan nəql etmişdir ki, buyurub: "Hər kəs bu namazı qılıb, namazdan sonra (kı göstərişlərə əməl edərsə) Allah təala onun üstündən göy və yer əhlinin şərri və habelə şeytan və zalım hakimin şərrini götürər. Dünyada yetmiş hacətini və Axirətdə də yetmiş hacətini yerinə yetirər.

Ardını oxu

Peyğəmbərin (s) Həzrət Zəhraya (ə) namazı yungül saymaq haqda buyurduğu hədis

Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) buyurdu: “Еy Fаtimә! Nаmаzа еtinаsızlıq göstәrәn kişi vә qаdınlаrı Аllаh оn bеş bәlаyа düçаr еdәr: Bu bәlаlаrdаn аltısı dünyаdа, üçü ölüm zаmаnı, üçü qәbirdә, üçü isә qәbirdәn хаric оlаn zаmаn оnlаrı yахаlаyаr.

Ardını oxu

TEXT

TEXT

Ardını oxu

İslam əxlaqına görə qonşunun qonşu boynunda olan haqları

Hər bir müsəlman öz qonşusu ilə ünsiyyətdə olarkən gərək ona qarşı bu vəzifələri yerinə yetirsin: 1-Qonşularla olduqca mehriban, xoş davranaraq daima onlara yaxşılıq etsin, 2-Qonşunun şad günündə onun sevincinə şərik olub, onun hidayətində çalışqanlıq göstərmək,...

Ardını oxu

Şükr namazının qılınma qaydası haqqında

İmam Sadiq (ə) buyurur: Şükr namazı nemətin verilməsi və eləcə də bəlanın insandan uzaqlaşdırılması zamanı olunan 2 rəkətli namazdır...

Ardını oxu

Cümə namazının fəlsəfəsi

Cümə namazında xətib ölkədə olan siyasi, ictimai, iqtisadi məsələlərdən danışır, və bu böyük cəmiyyəti qəflətdən ayıldır. Bundan əlavə, insanları İslam maarifi ilə maarifləndirir. Müsəlmanlar arasında vəhdət və həmrəylik yaranır. Ümumi çətinlikləri həll etmək üçün insanların rəyinə dəyər verilir.

Ardını oxu

Cümə namazının dəyəri haqda məsumlardan 40 hədis

Cümə namazının siması hədislərdə: 1-Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: Bir mömin dedi ki, dəfələrlə həccə getmək istəyib, amma tövfiq əldə etməyib. Ey Mömin!, Daim cümə namazında ol, cümə namazı imkansızların həccidir.

Ardını oxu

Namaz qılmağın 29 mükafatı

Namazın mükafatları: 1.Namaz dinin vacib əməllərindəndir; 2.Allahin razılığına səbəb olur; 3.Peyğəmbərlərin yoludur; 4.Mələklərin məhəbbətini cəlb edir; 5.Hidayət və imandır; 6.Mərifət nurudur; 7.Ruzinin bərəkətidir; ...

Ardını oxu

Peyğəmbər (s)-ın 10 hədisində namazın dəyəri

Peyğəmbər (s) 10 hədisində namazın insan səadəti üçün böyük vasitə olmasını tanıtdırır...

Ardını oxu

İmam Baqirin (ə) tövsiyələrindən

İmam Baqir (ə) buyurur: Əgər xoşbəxtlik arxasıycasınızsa gərək müsəlmanlara qarşı hər növ zülmdən uzaq durub, eləcə də xoş rəftarlı olub keçinməyi öyrənəsiniz.

Ardını oxu

Quranda namazın vaxtları haqda ayələr

Quran ayələrində, bəzən işarə ilə bəzən də aşkarcasına namazın vaxtları bəyan olunub: Hud/114; İsra/78 və Bəqərə-238.

Ardını oxu